East Asia Chapter – Past Officers 

Chair
Jaeyong Lee (Nov 2016-2017)
Ming-Hui Chen (2018)
Yasuhiro Omori (2019-2020)
Cathy Chen (2021-2022)

Program Chair
Dejun Tang (Nov 2016-2017)
Luyan Dai (2018-2019)
Xia Wang (2019-2021)

Secretary
Taeryon Choi (Nov 2016-2019)
Kuo-Jung Lee (2020-2021)

Treasurer
Yasuhiro Omori (Nov 2016-2017)
Dejun Tang (2018-2019)
Kazuhiko Kakamu (2020-2021)